Moj račun

Pogosta vprašanja

Ali je cena sanitarne tople vode celo leto enaka?

Ceni toplote in priključne moči sta enaki kot za ogrevanje in veljata za celo leto.

V preteklem načinu obračuna tople vode sta  bili določeni dve ceni za sanitarno toplo vodo, nižja cena je veljala  za  obdobje ogrevalne sezone, višja pa v poletnem času. Cena je bila določena v EUR za kubični meter vode.

Sedaj je »cena« določena preko stroška porabe toplote za pripravo sanitarne tople vode in stroška priključne moči za sanitarno toplo vodo, kar pomeni različne stroške, ki se bodo mesečno minimalno razlikovali in bodo vsak objekt drugačni.

Cene za sanitarno toplo vodo za kubični meter vode ni več.

Ali je potrebno plačati določen del stroškov za sanitarno toplo vodo, četudi ni nobene porabe sanitarne tople vode, ker je stanovanje npr. prazno?

Da.

Način ogrevanja in priprava sanitarne tople vode za posamezni objekt je določena z urbanistično dokumentacijo za območje, kjer se objekt nahaja. V skladu s tem je izdano gradbeno dovoljenje in objekt zgrajen. Lokalna skupnost ustrezno temu gradi, vzdržuje komunalno in energetsko infrastrukturo.  Za objekt, ki  je tako priključen na sistem daljinskega ogrevanja, je del toplotne moči kotlov in del prenosne zmogljivosti vročevodnega omrežja namenjen njemu za njegove potrebe ogrevanja in priprave sanitarne tople vode.
Torej, tudi če ni porabe vode v nekem stanovanju, je potrebno pokrivati fiksne stroške daljinskega sistema, ki pripravo sanitarne tople vode stalno omogoča, to je stroškov amortizacije, vzdrževanja, dela …, ki se plačujejo s ceno priključne moči.

Kako je določena poraba toplote za sanitarno toplo vodo?

Poraba toplote za sanitarno toplo vodo je določena na osnovi merilnika toplote za sanitarno toplo vodo, ki je nameščen v toplotni postaji pred izmenjevalnikom toplote, kjer se hladna voda ogreva. Praviloma zadnji delovni dan v mesecu se odčitajo merilniki toplote in določi poraba toplote za pretekli mesec.

Kako poteka delitev stroškov za sanitarno toplo vodo med stanovalci v bloku?

Delež porabe posameznega stanovanja je določen na osnovi porabe vode na vodomerih v stanovanju glede na porabo vode vseh stanovanj ali po številu oseb v posameznem stanovanju glede na skupno število stanovalcev v bloku.

Kako lahko zmanjšamo stroške za sanitarno toplo vodo?

Možni ukrepi za zmanjšanje porabe toplote pri pripravi sanitarne tople vode so: nastavitev nižje temperature tople vode, a ne pod 55 ˚C zaradi nevarnosti legionele, zmanjšanje časa cirkulacije - delovanja obtočnih črpalk za sanitarno toplo vodo, zlasti v nočnem času, v okviru možnosti izboljšati izolacijo cirkulacijskih vodov ….

Kdo izvaja popise vodomerov?

Popis vodomerov in priprava razdelilnika stroškov, v katerem so določeni deleži posameznega stanovanja, poteka tako, da upravniki ali zanje izvajalci delitev to izvedejo na osnovi popisa vodomerov ali števila stanovalcev.

Zakaj Energetika Celje izstavlja položnice za sanitarno toplo vodo in ne upravnik?

Energetika Celje je dobavitelj toplote, tako za ogrevanje prostorov kot za pripravo tople vode.  Zato je bila sprejeta odločitev, da se pri spremembi obračuna za sanitarno toplo vodo preide na enak način obračuna, kot je pri ogrevanju, torej da se ta storitev zaračuna neposredno odjemalcem. Vsi odjemalci pri sanitarni topli vodi so tudi odjemalci ogrevanja.

Energetika Celje se je hkrati z novim obračunom za sanitarno toplo vodo dogovorila z upravniki, da ji upravniki posredujejo podatke o delitvi porabe sanitarne tople vode. Na tej osnovi se pripravljajo računi, ki se posredujejo neposredno odjemalcem.

Zakaj se sanitarna topla voda zaračunava na osnovi merilnikov?

Spremembo obračuna za toplo vodo je predvidel Pravilnik o načinu delitve in obračunu stroškov za toploto v stanovanjskih in drugih stavbah z več posameznimi delih (Ur. l. RS 7/10, 29. člen), po katerem  so morali lastniki zagotoviti vgradnjo merilnikov toplotne energije za centralno pripravo tople vode do 1. oktobra 2015  v stavbah z več kot osmimi posameznimi deli. To določa tudi novi Energetski zakon EZ-1 (Ur. l. RS 17/14, 356. in 546. člen) z zahtevo, da se v tem roku merilniki toplotne energije namestijo posebej za ogrevanje in posebej za pripravo tople vode.

Zakaj se pri sanitarni topli vodi plačuje priključna moč?

Veljavne metodologije, ki določajo tarifno in cenovno politiko v sistemih daljinskega ogrevanja, določajo, da sta tarifna elementa za obračun stroškov toplote priključna moč in dobavljena količina toplote. Tudi pri pripravi sanitarne tople vode govorimo o priključni moči, to je moč toplotnega izmenjevalnika, preko katerega se hladna voda ogreva. Cena za priključno moč pokriva fiksne stroške proizvodnje in distribucije toplote, to je stroškov amortizacije, vzdrževanja, dela …

Kaj pomenijo posamezne postavke na računu za toploto?

 1. Poraba predstavlja razliko števčnih stanj na začetku in na koncu obračunskega obdobja. Poraba toplote se meri v MWh pri merjenju porabe s toplotnimi števci. Postavka se obračunava odjemalcem v EUR/MWh ali v EUR/m3.
 2. Priključna moč je enaka vsoti moči na odjemnem mestu. Priključna predstavlja fiksni del cene toplote. Namenjen je pokrivanju fiksnih stroškov za obratovanje sistema in se odjemalcem obračunava v EUR/MW/mesec.
 3. Vzdrževanje merilne naprave se kupcem obračunava v EUR/dan. Postavka je namenjena pokrivanju stroškov vzdrževanja merilne naprave in zajema z zakonom predpisano kontrolo merilne naprave ter zamenjavo v primeru okvare.
 4. Davek na dodano vrednost v višini 22 % se obračunava na podlagi Zakona o davku na dodano vrednost .

Kako poteka postopek vgradnje delilnikov?

Stanovalci na sestanku z upravnikom izberejo podjetje za vgradnjo delilnikov in pripravo razdelilnika stroškov dobavljene toplote za posameznega odjemalca (stanovanje) (Enerkon, Robel, Merilna tehnika …). S tem podjetjem določijo delež glede na celotno ogrevano površino stanovanj ter korekcijske faktorje za stanovanja, ki so na severni strani bloka, ob zunanjih stenah, nad kletjo ipd. Energetika nato deli to porabljeno toploto na posamezna stanovanja na podlagi podatkov, ki jih je prejela od upravnika.

Kakšne so prednosti plačevanja storitev preko direktne bremenitve?

PLAČEVANJE PREKO DIREKTNIH OBREMENITEV  (TRAJNIKA)

Poenostavljeno plačevanje računov, prihranek časa in denarja

PREDNOSTI PLAČEVANJA RAČUNOV PREKO DIREKTNIH OBREMENITEV - TRAJNIKA
Zelo preprost način plačevanja računov je plačilo preko direktnih obremenitev - trajnika. Njegove prednosti so:
- je najcenejši način plačila,
- banke nudijo popust na storitev vodenja računa,
- ni potrebno čakati v vrsti pred okenci v banki ali na pošti,
- ni več možnosti izgubite položnice ali pozabiti na plačilo ter
- prihranek časa in denarja.

KAJ JE DIREKTNA OBREMENITEV - TRAJNIK?
Trajnik oziroma direktna obremenitev je vrsta trajnega naloga, pri katerem pooblastite banko, da z vašega osebnega računa poravnava obveznosti do podjetij za njihove opravljene storitve, na primer plačilo ogrevanja ali oskrbe z zemeljskim plinom. Podjetje vam bo poslalo obvestilo o nameravani obremenitvi računa pred datumom plačila. Tako boste imeli možnost, da sporočite morebitno napako višine plačila. Odprtje oz vzpostavitev  direktne obremenitve -  trajnika je brezplačno.
Direktno obremenitev - trajnik lahko odprete z osebnim obiskom na sedežu našega podjetja ali nam pošljete izpolnjeni in podpisani obrazec.

KDAJ BO BANKA IZVEDLA PLAČILO?
Pri plačevanju računov za ogrevanje ali oskrbo z zemeljskim plinom preko direktnih obremenitev -  trajnika bo banka z vašega osebnega računa poravnala obveznosti do Energetike Celje 18. dan v mesecu.

INFORMACIJA O ZNESKU ZA PLAČILO
Vsak mesec vam bomo pred datumom plačila poslali obvestilo o nameravani obremenitvi računa. Obvestilo je enako kot račun, ki ga prejemate, le da je na priložena položnica označeno, da gre za plačilo preko trajnika.

KAJ LAHKO NAREDIM, ČE JE NA RAČUNU ZA DIREKTNO BREMENITEV NAPAKA?
Če bi na računu prišlo do napake v višini zneska, nas o napaki obvestite v obliki reklamacije.

Kdaj se začne ali konča ogrevalna sezona?

Načeloma se ogrevalna sezona začne takrat, ko je po ugotovitvah Meteorološke postaje Celje zunanja temperatura v treh zaporednih dneh ob 21. uri +12 °C ali manj, in se konča, ko je v treh zaporednih dneh ob 21. uri +12 °C ali več.

Sicer pa lahko stanovalci v posameznih večstanovanjskih objektih sami preko upravnikov in predstavnikov objektov javijo želeni termin ogrevanja pooblaščenim vzdrževalcem toplotnih postaj. Tudi poslovni odjemalci si lahko sami nastavijo urnik in temperaturni nivo ogrevanja.

Pri nihanju zunanjih temperatur v prehodnem obdobju so možne tudi začasne prekinitve ogrevanja, odvisno od potreb in želja odjemalcev.

Kdo odloča o ogrevanju (začetek in konec ogrevanja, dnevni čas ogrevanja, temperaturni nivo ogrevanja) v večstanovanjskih objektih?

O tem, odločajo stanovalci sami. Če želijo, da se v njihovem bloku npr. začne ogrevati pred ali po začetku uradne ogrevalne sezone, kasnejšem jutranjem pričetku, da se ogreva manj - nastavljena bo nižja temperatura v toplotni postaji, morajo to sporočiti upravniku bloka. Upravnik to sporoči Energetiki ali vzdrževalcu toplotne postaje.

Kje je možno plačati račune, položnice brez provizije?

Računi za plačilo storitev, ki jih je opravilo podjetje Energetika Celje, se lahko brez provizije z gotovino plačajo tudi pri Mestni blagajni Mestne občine Celje, ki posluje v

ponedeljek, torek, četrtek

od 8.00 do 14.30 ure,

sredo

od 8.00 do 16.30 ure,

petek

od 8.00 do 12.00 ure.

Mestna blagajna se nahaja v pritličnih prostorih Mestne občine Celje (Trg celjskih knezov 9) - vhod z Ljubljanske ceste.

Koliko se znižanje variabilnega dela daljinskega ogrevanja pozna na posamezni položnici?

Odstotka ni mogoče enoznačno opredeliti.
Ob predpostavljeni enaki porabi toplote je fiksni del ostane enak, variabilni del pa se lahko zviša ali zniža. 

Kolikšen delež daljinskega ogrevanja lahko pokrije toplota iz Toplarne Celje?

Za ogrevanje celjskih stanovanj se porabi vsa toplota iz Toplarne Celje, druga vira pa sta biomasa iz furnirnice Merkscha in zemeljski plin. Struktura virov toplote je odvisna tudi od zime - v toplejših zimah se delež toplote iz toplarne poveča in delež plina zmanjša, v ostrejših zimah pa obratno. Se je pa poraba zemeljskega plina za proizvodnjo toplote v povprečju znižala. Tako je bil delež toplote iz toplarne v letu 2011 okoli 30 %, v letu 2013 pa že 50 %.

Reklamacije

Reklamacije obračuna sprejemamo:

 • pisno na naslov:
  Energetika Celje, javno podjetje, d.o.o., Smrekarjeva 1, p. p. 1060, 3000 Celje, ali
  na e-pošto: info@energetika-ce.si
 • osebno: v času uradnih ur (ponedeljek in petek, od 8. do 10. ure in od 11. do 14. ure oziroma sredo do 17. ure) v oddelku reklamacij v pritličju podjetja
 • po telefonu: (03) 425 33 40
 • po faxu: (03) 425 33 60

Kakšen je postopek za spremembo naslova za dostavo računa?

Če želi odjemalec prejemati račune oziroma ostalo dokumentacijo na naslov, mora dobavitelju pisno sporočiti točen naslov za dostavo računov. Pisno vlogo za spremembo je treba poslati na naslov:

Energetika Celje,

po faksu številka:

po elektronski pošti na naslov:

javno podjetje, d. o. o

03 425 33 60

info@energetika-ce.si

Smrekarjeva 1

   

3000 Celje

   

Več o javljanju sprememb - klikni.

Znesek na položnicah za ogrevanje za december je enkrat višji kot novembra, čeprav ni bilo decembra toliko bolj hladno … Kako je to možno?

Če delamo primerjave porabe toplote, je potrebno poudariti, da je povprečna temperatura le eden izmed dejavnikov, ki vpliva na toploto, ki jo porabimo za ogrevanje stavb. Drugi dejavniki so še gradbeno-fizikalni lastnosti stavb, vrste ogrevalnega sistema in bivalne navade stanovalcev. Zato se za opis temperaturnih razmer uporablja podatek o temperaturnem primanjkljaju. To je razlika med 20 stopinjami Celzija (notranja temperatura) in povprečno dnevno temperaturo (zunanjo), in to takrat, ko je povprečna dnevna temperatura enaka ali pod 12 st. C. Temperaturni primanjkljaj je pokazatelj, kako mrzla je zima - višji kot je temperaturni primanjkljaj, sorazmerno višja je poraba toplote za ogrevanje.Če tako primerjamo december 2013, ko je bil temperaturni primanjkljaj 523,6 dan K (dan Kelvina ali stopinjski dan), z novembrom 2013, ko je bil temperaturni primanjkljaj 381 dan K, je razlika 37 %. To pomeni, da je bilo hladneje za 37 %, medtem ko je bila poraba toplote v sistemu daljinskega ogrevanja v decembru glede na november višja celo za 54 %. Odjemalci so porabili več toplote, kot bi na temperaturne razmere pričakovali. To velja v povprečju za celotno območje daljinskega ogrevanja. Pri posameznih stavbah pa so odstopanja večja ali manjša. 


V samih objektih pa so tudi razlike glede na nivo ogrevanja v posameznem stanovanju; tako se lahko zgodi, da pri enaki porabi toplote za cel objekt posamezno stanovanje porabi več kot v preteklem obdobju in je tako kljub nižji ceni toplote račun višji.

Kakšen je postopek za spremembo naslova za dostavo računa?

Če želi odjemalec prejemati račune oziroma ostalo dokumentacijo na naslov, mora dobavitelju pisno sporočiti točen naslov za dostavo računov. Pisno vlogo za spremembo je treba poslati na naslov:

Energetika Celje,

po faksu številka:

po elektronski pošti na naslov:

javno podjetje, d. o. o

03 425 33 60

info@energetika-ce.si

Smrekarjeva 1

   

3000 Celje

   

Več o javljanju sprememb - klikni.

Kako sporočiti stanje plinomera?

1. Popis na terenu

Porabo zemeljskega plina merimo s plinomeri, katerih stanje periodično popisujemo. Merilno mesto mora biti vedno dostopno uradni osebi. Če je merilno mesto v poslovnih prostorih, stanovanju ali stanovanjski hiši in v času popisa ni bilo dostopno, uradna oseba pusti sporočilo s telefonsko številko, telefaksom in elektronskim naslovom, na katere lahko odjemalec v treh delovnih dneh sporoči stanje, ki ga sam odčita s plinomera. Če stanja v treh delovnih dneh ne sporoči, se obračun opravi na podlagi izračuna pavšalne porabe, reklamacija porabe pa ni mogoča.

2. 080 15 99

Za namen sporočanja stanj plinomerov je podjetje uvedlo brezplačno telefonsko številko: 080 15 99.

Nanjo lahko odjemalci v primeru nedostopnosti plinomera oziroma odsotnosti 24 ur na dan vse dni v letu sporočajo stanja plinomera. Ob klicu na brezplačno telefonsko številko je po predvajanem pozdravnem govoru potrebno navesti ime in priimek, naslov, odjemno mesto in stanje plinomera.
Posebna položnica je izstavljena po periodičnem popisu v zakonsko predpisanem roku.

3. Preko e-pošte

stanje@energetika-ce.si

4. Preko spletnega obrazca

V Energetiki Celje, d.o.o., smo za Vas pripravili tudi enostaven ter varen način sporočanja stanja plinomera – tako da izpolnite elektronski obrazec na naši spletni strani in nam ga pošljete.

Kje je možno plačati račune, položnice brez provizije?

Računi za plačilo storitev, ki jih je opravilo podjetje Energetika Celje, se lahko brez provizije z gotovino plačajo tudi pri Mestni blagajni Mestne občine Celje, ki posluje v

ponedeljek, torek, četrtek

od 8.00 do 14.30 ure,

sredo

od 8.00 do 16.30 ure,

petek

od 8.00 do 12.00 ure.

Mestna blagajna se nahaja v pritličnih prostorih Mestne občine Celje (Trg celjskih knezov 9) - vhod z Ljubljanske ceste.

Odstop od pogodbe v poletnem času

Odjemalci želijo zaradi tega, ker v poletnem času nimajo porabe zemeljskega plina, odstopiti od pogodbe o dostopu oziroma enotne pogodbe in se s tem razbremeniti obveznosti plačila fiksnega dela omrežnine in zneska za meritve. Ob tem je potrebno opozoriti, da so v primeru, ko se znova odločijo za dostop na isto odjemno mesto v roku, ki je krajši od 12 mesecev, šteto od dneva prekinitve dostopa, skladno s Splošnimi pogoji za dobavo in odjem zemeljskega plina iz distribucijskega omrežja za geografsko območje Mestne občine Celje dolžni plačati vse fiksne stroške omrežnine, ki bi jih plačevali, če bi imeli dostop omogočen ves čas od prekinitve dostopa dalje. Poleg tega stroška nastane tudi strošek prekinitve in vzpostavitve dostopa.

Reklamacije

Reklamacije obračuna sprejemamo:

- pisno na naslov:
  Energetika Celje, javno podjetje, d.o.o., Smrekarjeva 1, p. p. 1060, 3000 Celje

- na e-pošto:  info@energetika-ce.si

- osebno: v času uradnih ur (ponedeljek in  petek,  od 8. do 10. ure in od 11. do 14. ure, ob sredah do 17. ure) v oddelku reklamacij v pritličju podjetja

- po telefonu:  (03) 425 33 40

- po faxu (03) 425 33 60

 

Ali je uporaba korekturnih faktorjev za izpostavljena stanovanja obvezna?

Uporaba korekturnih faktorjev je v skladu s 14. členom pravilnika o delitvi stroškov obvezna.

Ali lahko prenehamo z ogrevanjem stanovanja?

13. člen Stanovanjskega zakona navaja, da morajo vsi etažni lastniki svoja stanovanja uporabljati na način, ki najmanj moti etažne lastnike drugih stanovanj. To pomeni, da ne smejo izključiti svojega ogrevanja, stanovanje morajo delno ogrevati, tudi če je prazno.

Kaj je delež porabe? Kje je prikazan?

V obračunskem listu navedeni procent posameznega stanovanja pomeni delež stroška za porabo toplote posameznega stanovanja od celotne porabe toplote v večstanovanjskem objektu.
Izvajalec delitve pripravlja obračunski list razdelitve stroškov ogrevanja, na katerem so podatki za celoten objekt (celotna ogrevana površina, skupno število enot porabe po delilnikih, razmerje med fiksnim in variabilnim deležem) in za posamezno stanovanje (ogrevana površina, porabo v enotah, korekturni faktor). Na osnovi teh podatkov lahko odjemalec preveri pravilnost izračuna, to je delež po ogrevani površini in delež po delilnikih. Seštevek teh deležev je delež porabe posameznega stanovanja, ki je naveden v procentu na razdelilniku stroškov.

Kaj je ena enota porabe?

Delilniki, ki so nameščeni na grelnih telesih, ne kažejo kilovatnih ur (kWh), to kažejo merilniki toplote. Elektronski delilniki, ki se vgrajujejo najbolj pogosto, štejejo enote porabe. Pri tem sta dve možnosti.
1. Pri montaži se v delilnik vnese nazivno toplotno moč grelnega telesa. V tem primeru delilnik šteje enote porabe, ki so sorazmerne količini toplote, ki jo odda grelno telo. Faktor, s katerim se nastavi delilnik, mora biti viden na delilniku oziroma mora biti podan na drug razviden način.
2. V delilnik se vnese nazivna toplotna moč ogrevalnega telesa, zato šteje enote porabe enako ne glede na velikost grelnega telesa, ki se upošteva računsko v postopku delitve stroškov, ki ga izvaja izvajalec delitve.

Priporočamo prvo varianto, saj lahko samo v tem primeru uporabniki primerjajo oddajo toplote grelnih teles med seboj, kar jim daje bolj jasno sliko o porabi toplote.

Enote so namenjene določanju deleža porabe grelnega telesa in se ne morejo finančno ovrednotiti.

Kaj je fiksni in variabilni delež?

Po pravilniku o delitvi stroškov se stroški za ogrevanje v višini najmanj 60 % in največ 80 % razdelijo na posamezne dele stavbe (stanovanje) na osnovi porabniških deležev, ki so določeni z delilniki. To je variabilni delež, ki se mesečno spreminja.
Preostali del stroškov za ogrevanje se na posamezne dele stavbe deli na osnovi ogrevane površine stanovanj. Ta delež se ne spreminja, je fiksni delež.
Razlogi za takšen način obračuna dela stroškov ogrevanja so v toplotnih izgubah v razvodu instalacije centralnega ogrevanja in porabi toplote v skupnih prostorih.

Kaj je razdelilnik stroškov?

Razdelilnik stroškov dobavljene toplote je preglednica deležev stroškov za dobavljeno toploto, ki se nanašajo na posamezne dele stavbe v obračunskem obdobju (mesec dni) na skupni merilni napravi za več odjemalcev toplote. Delež stroškov za posamezno stanovanje je izražen v procentu. Vsota deležev mesečnih stroškov vseh stanovanj mora biti 100 %.
Razdelilnik stroškov pripravlja izvajalec delitve in ga posreduje izvajalcu obračuna - dobavitelju toplote.

Kaj so delilniki v primeru enocevnega sistema oz. dvocevnega sistema?

Delilniki stroškov ogrevanja so naprave, ki delujejo na podlagi:
- hlapenja ustrezne tekočine – hlapilni delilniki,
- merjenja razlike temperature ogrevala in prostora – elektronski delilniki in
- temperaturne razlike predtoka in povratka ter pretečene količine medija – merilniki toplote.

Dvocevni sistem

V primeru dvocevnega sistema centralnega ogrevanja, tak sistem razvoda ima večina stanovanjskih blokov, zlasti starejših, se lahko kot delilniki uporabljajo hlapilni ali danes predvsem elektronski delilniki. Nameščeni sona sredini dolžine grelnega telesa in na okoli tri četrtine višine grelnega telesa.

Enocevni sistem

Pri enocevnem sistemu centralnega ogrevanja se kot delilniki uporabljajo merilniki toplote, ki so vgrajeni v razvod centralnega ogrevanja pred stanovanjem, ali elektronski delilniki na grelnih telesih.

Kateri predpis določa način delitve in obračuna stroškov ogrevanja?

Način obračunavanja porabe toplote v večstanovanjskih stavbah določa v osnovi Energetski zakon in iz njega izhajajoč Pravilnik o načinu delitve in obračuna stroškov za toploto v stanovanjskih in drugih stavbah z več posameznimi deli (Ur. l. RS 7/10).

Kdo določi korekturne faktorje? Kje so vidni?

V skladu s 14. členom Pravilnika o delitvi stroškov se za stanovanja z izpostavljeno lego (na vogalu, v zgornjem nadstropju, nad neogrevano kletjo itd.) in zato z nadpovprečno porabo toplote za ogrevanje porabniški deleži s pomočjo korekturnih faktorjev ustrezno zmanjšajo. 
Korekturni faktorji so sestavni del sporazuma, ki ga sprejmejo lastniki posameznih delov stavbe. Korekturne faktorje naj določi strokovnjak na osnovi projekta centralnega ogrevanja  z upoštevanjem standarda SIST EN 12831 ali izvajalec delitve.

Korekturni faktorji so navedeni v mesečnem obračunskem listu izvajalca delitve, na računu Energetike pa niso prikazani.

Kdo lahko kontrolira pravilnost delovanja delilnikov?

Kontrolo elektronskih delilnikov preverja izvajalec delitve. Ti delilniki se ne umerjajo in ne overjajo. Merilniki toplote, ki služijo kot delilniki, se morajo umeriti in overiti vsakih 5 let. Opremljeni so z ustrezno nalepko. To izvajajo pooblaščena podjetja za servis in umerjanje merilnih naprav. 

Kdo nadzoruje pravilnost razdelilnika stroškov?

Samo izvajalec delitve. Izvajalec delitve je podjetje, ki pripravlja razdelilnik stroškov dobavljene toplote na podlagi pogodbenega razmerja z upravnikom oziroma z lastniki stavbe. Na osnovi odčitkov porabe vseh delilnikov je določena celotna poraba, to je seštevek vseh enot porabe. Nato izračuna porabniški delež stanovanja tako, da število enot porabe stanovanja deli s celotno porabo, to je seštevkom porabe vseh delilnikov.

Radiatorji so večino časa mrzli, porabo pa nam delilnik šteje in dobivamo visoke račune. Zakaj?

Radiatorji so ogrevalna telesa, ki dovajajo potrebno toploto v stanovanje. Dovod toplote in s tem temperatura radiatorja je odvisna od zunanje temperature - bolj ko je mrzlo, višja je temperatura radiatorja. To se regulira v toplotni postaji vašega bloka. Vedeti je potrebno, da radiator oddaja toploto v prostor pri vsaki temperaturi, ki je višja od temperature prostora. Če imamo v stanovanju 21 ˚C, radiator pa ima npr. temperaturo 26 ˚C, bo na dotik roke, ki ima 36 ˚C, hladen. Prostor se ogreva.
Želeno temperaturo v stanovanju dosegajte z nastavitvijo termostatskih ventilov na radiatorju; priporoča se, zaradi porabe, da je odprtih več radiatorjev in ne samo eden.
Na naši spletni strani si oglejte poglavje Daljinsko ogrevanje: Nivoji regulacije ogrevanja, Ogrevanje v prehodnem obdobju.

Zakaj dobivajo odjemalci obračunski list od izvajalca delitve, zakaj jih ne pošiljajo Energetiki?

Energetika je izvajalec obračuna, zato dobi od izvajalca delitve razdelilnik stroškov, da lahko izstavi račune za ogrevanje. Odjemalci dobijo podatke o objektu in o stanovanju z določitvijo njihovega deleža na različne načine: na obračunskem listu, na spletni strani izvajalca delitve ali pri upravniku. Tako lahko preverjajo pravilnost izračuna porabniškega deleža.

Zakaj je delež porabe visok, ko so radiatorji zaprti?

Delilniki začnejo meriti porabo toplote takoj, ko se prične radiator segrevati, ko je temperatura radiatorja višja od temperature okolice. Zato variabilnega deleža porabe stanovanja pri popolnoma zaprtih radiatorjih ne more biti, ostaja pa fiksni delež.

Zakaj je kljub pocenitvi cene ogrevanja račun višji?

Višina računa je odvisna od porabe toplote za posamezno stanovanje, ki je določena preko delilnikov in s ceno toplote. Račun je lahko višji tudi v primeru znižanja cene toplote, če poraste poraba celotnega objekta zaradi nizkih zunanjih temperatur. Višji računi za ogrevanje so v hladnejših mesecih, najvišji običajno za mesec december, januar.
Manjši porabniški delež ne pomeni nujno nižjega računa za ogrevanje, ker je celoten objekt lahko porabil več toplote, posamezno stanovanje pa v tem mesecu relativno manj.

Na naši spletni strani si oglejte: Varčevanje z energijo, pod menijem Daljinsko ogrevanje: Varčevanje s toploto in Visoka poraba energije.

Zakaj na računu Energetike ni specifikacije deleža porabe?

Energetika je izvajalec obračuna na osnovi deležev porabe po stanovanjih iz razdelilnika stroškov, ki ji ga posreduje izvajalec delitve. Zato je na računu Energetike za posamezno stanovanje naveden samo delež tega stanovanja v procentu. Izvajalec delitve posreduje odjemalcem bodisi obračunski list, bodisi objavi podatke na svoji spletni strani ali jih posreduje upravniku.

Zapiramo ventile na radiatorjih, zato da bi privarčevali, pa je račun za ogrevanje kljub temu visok. Zakaj?

Z zapiranjem ali bolje pripiranjem radiatorja preko termostatskega ventila se poraba toplote zmanjša, kar se bo poznalo tudi na računu za ogrevanje. Preveliko znižanje temperatur v stanovanju ni v redu, saj se lahko pojavi plesen in tudi bivanje v podhlajenem stanovanju ni prijetno. Znižanje porabe toplote je potrebno doseči s toplotno izolacijo in vgradnjo kvalitetnega stavbnega pohištva.

Na naši spletni strani si oglejte: Varčevanje z energijo, pod zavihkom Daljinsko ogrevanje: Varčevanje s toploto in Visoka poraba toplote.

Naslov

Energetika Celje,

Smrekarjeva ulica 1

3000 CELJE

(03) 425 33 00

info@energetika-ce.si

(03) 425 33 60

Uradne ure

ponedeljek, sreda, petek:

od 8:00 do 10:00 h in

od 11:00 do 14:00 h.

sreda:

od 8:00 do 10:00 h in

od 11:00 do 17:00 h.

Naslov

Mestna blagajna,

Trg celjskih knezov 9

3000 CELJE

(03) 425 33 00

info@energetika-ce.si

(03) 425 33 60

Uradne ure

ponedeljek, tor, čet:

od 8:00 do 11 h in od 12 do 14.30

petek:

od 8:00 do 12:30 h.

sreda:

od 8:00 do 11 h in od 12 do 16.30

Naslov

Toplarna Celje

Kotna ulica 10

3000 CELJE

Vprašajte nas
© 2018 Energetika Celje  |  Politika zasebnosti | Produkcija: RELIDEA

Spletna stran uporablja piškotke za zagotavljanje boljše uporabniške izkušnje, optimizacijo prikaza prilagojenih vsebin in spremljanje statistike obiska. Z nadaljnjo uporabo se strinjate z uporabo piškotkov. Odločitev lahko spremenite s klikom na Piškotki in izberete povezavo "Izbriši piškotke".