Moj račun

Splošni pogoji uporabe spletnega portala

1. UVODNA DOLOČILA

Ti splošni pogoji urejajo pogoje uporabe spletne strani (www.energetika-ce.si) Energetike Celje javno podjetje, d.o.o., Smrekarjeva ulica 1, 3000 Celje (v nadaljevanju: Energetika Celje) ter način dostopa do spletnega portala Energetike Celje (v nadaljnjem besedilu: portal), način uporabe podatkov in dokumentov (v nadaljevanju: podatkov), uporabo spletnih storitev in odgovornosti Energetike Celje ter uporabnikov ter pojasnjujejo uporabo osebnih podatkov in piškotkov.

Z vstopom, registracijo ali prijavo na spletne strani, spletne portale ali spletne aplikacije Energetike Celje, uporabnik oziroma obiskovalec potrjuje, da je prebral te splošne pogoje in se z njimi strinja in jih sprejema v celoti.

Lastnik in skrbnik spletne strani, spletnega portala ter spletnih aplikacij (v nadaljevanju vse skupaj portal) je Energetika Celje.

2. UPORABA SISTEMA IN DOSTOP

Uporabniki portala so lahko registrirani ali neregistrirani. Splošni pogoji se v celoti in na enak način uporabljajo tudi za uporabnike, ki kot neprijavljeni obiskovalci dostopajo do spletne strani Energetike Celje. Splošni pogoji veljajo in zavezujejo vse vrste uporabnikov, ki uporabljajo portal.

Registracija v spletni portal je enkratna in brezplačna. Ob registraciji se uporabnikom dodeli uporabniško ime, na katerega se vežejo pravice za uporabo storitev portala. Uporabnik mora ob prvi registraciji vpisati svoj elektronski naslov, ki kasneje omogoča izvedbo postopka za povrnitev gesla. Podatke za uporabo storitev portala lahko uporabnik vpiše že ob registraciji ali naknadno pred uporabo storitve. Podatki se shranijo v uporabniški profil, ki ga je mogoče spreminjati preko portala.

Registrirani uporabniki se na portal prijavijo z uporabniškim imenom in geslom, ki sta neprenosljiva. Uporabnik je odgovoren za vse aktivnosti, ki so izvedene pod njegovim uporabniškim imenom. Podatke, zbrane v uporabniškem profilu, Energetika Celje uporablja samo za lastne storitve in jih v nobenem primeru ne posreduje tretjim osebam. Neregistrirani uporabniki ne morejo uporabljati storitev portala.

Pri obiskovanju portala Energetike Celje, sodelovanju v njenih dejavnostih na spletu in podobnih aktivnostih se kot uporabnik v celoti strinjate s temi splošnimi pogoji. Če se s pogoji ne strinjate, Energetika Celje odsvetuje obiskovanje oziroma uporabo portala in priporoča takšnemu uporabniku, da portala ne uporablja in ga zapusti.

Energetika Celje si pridržuje pravico, da vsebino portala kadar koli, na kakršen koli način in ne glede na razlog spremeni brez vnaprejšnjega opozorila. Za kakršne koli posledice tovrstnih sprememb Energetika Celje ne prevzema odgovornosti.

Energetika Celje zagotavlja delovanje storitev portala neprekinjeno, razen v primeru višje sile. Zaradi tehničnih razlogov (za potrebe vzdrževanja in/ali zamenjave opreme) so možne krajše motnje dostopa ali prekinitve delovanja portala. Obvestilo o načrtovanih daljših prekinitvah portala bo predhodno objavljeno na vstopni strani portala in spletni strani Energetike Celje.

3. ZAŠČITA IN ODGOVORNOST

Energetika Celje si v prizadevanju, da zaščiti portal, svoje storitve in uporabnike, pridružuje pravico, da blokira ali kakorkoli drugače prepreči dostavo kakršnekoli e-pošte ali druge komunikacije s spletnih strani ali na njih ali da uporabnikom prepreči kršenje pravic drugih oseb (na primer avtorske pravice).

Uporabniki uporabljajo portal na lastno odgovornost. Energetika Celje ne odgovarja za škodo, ki bi lahko nastala uporabniku zaradi napačnega dostopa, napačne uporabe ali nemožnosti uporabe podatkov in spletnih storitev na portalu. Uporabniki morajo sami zagotoviti ukrepe za varovanje svoje informacijske opreme, ki so potrebni za nemoten in varen dostop do podatkov (npr. zaščita pred vdori, zaščita pred virusi in drugo zlonamerno programsko opremo…).

Vse oblike posredovanja oziroma omogočanja uporabe portala tretjim osebam (npr. objava na strežniku uporabnika ali tretje osebe, reproduciranje v drugih dokumentih itd.) so izrecno prepovedane. Ta prepoved se nanaša na vse oblike uporabe, ki presegajo okvire lastne uporabe. Še posebej so prepovedana naslednja ravnanja:
- uporaba znatnih delov (kakovostno in/ali količinsko) podatkovnih zbirk (npr. reproduciranje strukture podatkovnih zbirk, delov strukture podatkovnih zbirk, oblikovanje zasebnih in javnih podatkovnih zbirk itd.),
- uporaba podatkovnih zbirk v nasprotju z njihovo običajno uporabo ali na način, ki bi lahko prizadel interese Energetike Celje,
- zajemanje znatnih delov (kakovostno in/ali količinsko) podatkovnih zbirk s posebnimi programskimi rešitvami,
- odstranitev navedbe virov pridobitve podatkov.

Energetika Celje lahko v primeru suma zlorab opisanih v teh splošnih pogojih ali v primeru, da uporabnikovo ravnanje ogroža delovanje portala, uporabniku omeji dostop ali mu tega onemogoči.

Podatki na portalu so izključno informativne narave in nimajo nobenih pravnih posledic oziroma na njihovi podlagi ne morejo nastati nikakršne obveznosti ali pravice, niti jih ni mogoče uporabiti v postopku uveljavljanja ali dokazovanja morebitnih pravic ali zahtevkov, razen če je to izrecno določeno. Energetika Celje si prizadeva za točnost in ažurnost podatkov, objavljenih na portalu. Energetika Celje ne odgovarja za kakršnokoli škodo, ki bi izhajala iz obstoja, dostopa, uporabe in/ali nezmožnosti uporabe portala in/ali informacij, ki bi bila povezana z njim, niti za kakršnekoli napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini. Energetika Celje ne prevzema nikakršne odgovornosti glede nemotenega delovanje portala. Nadalje Energetika Celje ne odgovarja za obliko in vsebino podatkov, pridobljenih preko povezav, ki niso njena last, prav tako ne odgovarja za spoštovanje zasebnosti na navedenih povezavah.

4. VAROVANJE ZASEBNOSTI

Za primere uporabe portala, ki zahtevajo prijavo z uporabniškim imenom in geslom, se kot uporabnik s prijavo strinjate, da se vaši osebni podatki, ki ste jih posredovali ob pridobitvi uporabniškega imena in ob uporabi spletnih strani Energetike Celje uporabijo na način in v namene, opisane v teh pogojih.

Energetika Celje bo vaše osebne podatke, posredovane oziroma dobljene preko portala skrbno varovala in jih ne bo posredovala tretjim osebam. Osebni podatki se bodo obdelovali in uporabljali z namenom zagotavljanja storitev Energetike Celje, za zagotavljanje neposrednega obveščanja uporabnika o novih storitvah in za preverjanje, ali uporabnik uporablja portal oziroma sodeluje v spletnih dejavnostih Energetike Celje v skladu s temi pogoji.

Osebni podatki se bodo zbirali, obdelovali in hranili v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1). Na zahtevo organov pregona, v primeru kakršnihkoli zlorab ali kršitev, se lahko osebni podatki, e-poštni in IP-naslovi uporabnikov posredujejo policiji in drugim pristojnim organom za nadaljnje ukrepanje.

Energetika Celje od obiskovalcev spletnih strani in spletnih aplikacij zbira samo tiste podatke, ki jih dobi prostovoljno in od uporabnikov ne zahteva podatkov, ki bi bili pogoj za obiskovanje njegovih spletnih strani. Osebne podatke Energetika Celje zbira izključno v primeru, ko je to potrebno zaradi sodelovanja v določeni dejavnosti, pri čemer pa je tako sodelovanje v tej dejavnosti kot posredovanje osebnih podatkov izključno prostovoljno.
Za uspešno upravljanje in omogočanje storitev Energetika Celje lahko zbira določene informacije o uporabnikih oziroma njihovi uporabi spletnih mest in storitev Energetika Celje, ne da bi bila pri tem prepoznana identiteta uporabnika. Na podlagi teh podatkov uporabnik ne more biti identificiran, Energetika Celje pa koristijo le za pripravo učinkovitih storitev na spletnem mestu oziroma spletni aplikaciji. Na primer, Energetika Celje lahko prejme običajne informacije, ki jih brskalnik pošlje vsakemu obiskanemu spletnemu mestu, na primer naslov IP, vrsto in jezik brskalnika, čas dostopa in naslove spletnih mest. Poleg tega lahko Energetika Celje z orodjem za analizo spletnih mest iz uporabnikovega brskalnika pridobi informacije o tem, s katerega spletnega mesta je uporabnik prišel, s katerim(i) iskalnikom(i) in ključnimi besedami je Energetika Celje poiskal, katere strani si je ogledali na spletnem mestu Energetika Celje in katere dodatke, širino in višino uporablja njegov brskalnik. Te informacije Energetika Celje uporablja in ohranja njihovo zasebnost, kot je opisano v teh pogojih.
Brez soglasja oziroma dovoljenja uporabnikov podatkov, ki jih pridobi Energetika Celje na svojih spletnih straneh, ne prodaja, ne prenaša in ne razkriva nikomur zunaj Energetika Celje, razen če zakon določa oziroma terja drugače.
Energetika Celje lahko obdeluje tudi osebne podatke oseb, s katerimi je v pogodbenem razmerju, ki jih potrebuje za izpolnjevanje pogodbenih obveznosti ali uveljavljanje pravic iz pogodbenega razmerja, ali če ima za obdelovanje osebnih podatkov pisno privolitev posameznika.
Obdelava pomeni zbiranje, shranjevanje ali združevanje podatkov v zbirkah osebnih podatkov, spreminjanje, uporabo ali sporočanje, vključno s prenosom, iskanjem, blokiranjem in brisanjem. Osebni podatki uporabnikov se shranjujejo in uporabljajo le toliko časa, dokler je to potrebno za dosego namena.
Energetika Celje bo le na podlagi izrecne osebne privolitve uporabnika njegove osebne podatke uporabljal za potrebe trženja svojih storitev in ga preko različnih komunikacijskih sredstev seznanjal z novostmi svoje ponudbe.
Energetika Celje mora kot upravljavec zbirke osebnih podatkov na zahtevo posameznika – uporabnika dopolniti ali popraviti osebne podatke, za katere se ugotovi, da so nepopolni, netočni ali neažurni; izbrisati osebne podatke, za katere posameznik tako zahteva in Energetika Celje nima posebnega pravnega interesa, da podatke hrani; omogočiti vpogled v katalog podatkov, vpogled v osebne podatke, ki so vsebovani v zbirki osebnih podatkov in se nanašajo nanj, ter njihovo prepisovanje; posredovati izpis osebnih podatkov, ki so vsebovani v zbirki osebnih podatkov in se nanašajo nanj; posredovati seznam tistih, katerim so bili v skladu s prvim odstavkom 11. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov v določenem obdobju posredovani osebni podatki, ki so vsebovani v zbirki osebnih podatkov in se nanašajo nanj. Ob vsakem obisku spletne strani Energetika Celje se na spletnem strežniku avtomatsko shranjuje dnevniške datoteke spletnega strežnika (IP številka - številka, ki identificira posamezen računalnik oz. drugo napravo na spletu, verzija brskalnika, čas obiska in podobno). Energetika Celje tako zbranih podatkov ne obdeluje posebej in jih ne povezuje z drugimi podatki. Dnevniške datoteke spletnega strežnika se hranijo 3 mesece, nato se brišejo.
Na spletni strani Energetika Celje je mogoče preko spletnega obrazca prijaviti zlorabe ali pa podati pripombe in vprašanja. V takšnem primeru je obvezno treba izpolniti polje »vprašanje«.Vsi ostali podatki niso obvezni, lahko pa uporabnik vpiše tudi svoje ime, priimek in naslov elektronske pošte. Energetika Celje rabi uporabnikov naslov elektronske pošte, da mu lahko odgovori na vprašanja oz. pripombe oz. ga obvesti o ugotovitvah v zvezi z njegovo prijavo. Posameznik pa lahko vpiše tudi svoje ime in priimek, vendar ti podatki niso obvezni. Podatke, ki jih uporabnik vpiše v spletni obrazec, Energetika Celje obdeluje le, če je to nujno za izvrševanje njegovih nalog ali obveznosti, kot je zbiranje prijav zlorab in podobno, njihovo reševanje in shranjevanje (arhiviranje). Rok hrambe je odvisen od vrste postopka in pravnih podlag, ki urejajo poslovanje in hrambo dokumentarnega in arhivskega gradiva.
Energetika Celje bo uporabnike kontaktiral v primeru, če se uporabnik naroči na spletne novice in v primeru podanih prijav zlorab, vprašanj ali pripomb, če bo uporabnik posredoval svoje kontaktne podatke.
Energetika Celje osebnih podatkov uporabnikov, pridobljenih z obiskom spletne strani oz. z naročanjem na e-novice ne bo posredoval tretjim osebam. Prav tako Energetika Celje drugim ne bo posredoval uporabnikovih podatkov, pridobljenih na podlagi uporabnikove prijave oziroma registracije na spletne strani, prijave zlorab, uporabnikovega vprašanja oz. pripomb, razen če zakon ne določa drugače.
Energetika Celje bo uporabniku na njegovo zahtevo glede podatkov, ki se nanašajo na njega, omogočil vpogled v osebne podatke, njihovo prepisovanje ali kopiranje ter njihov izpis, posredoval mu bo seznam oseb, katerim so bili morebiti posredovani osebni podatki, kdaj, na kakšni podlagi in za kakšen namen. Prav tako bo Energetika Celje uporabniku na njegovo zahtevo v skladu z veljavno zakonodajo podal tudi druge informacije v zvezi z njegovimi osebnimi podatki, ki jih zbira.
Zavarovanje osebnih podatkov poteka skladno z določili Zakona o varstvu osebnih podatkov.
Energetika Celje se zavezuje, da bo varoval zaupnost osebnih podatkov uporabnikov spletnih strani. Zbrane podatke bo Energetika Celje uporabil izključno za namene, za katere jih bodo posredovali uporabniki spletnih strani in v okviru zakonskih določb. Osebnih podatkov in kontaktnih informacij Energetika Celje ne bo uporabljal v druge namene ter jih brez izrecnega dovoljenja uporabnika spletnih strani ne bo razkril tretjim strankam. Energetika Celje bo storil vse, da osebne podatke zaščiti pred kakršnimikoli kršitvami in zlorabami.

5. PIŠKOTKI

Za optimizacijo spletnih strani, portalov ali aplikacij (v nadaljevanju vse skupaj tudi kot: spletne strani) v smislu sistemske učinkovitosti, uporabnosti in zagotavljanja koristnih informacij o storitvah Energetika Celje, v datotekah z dnevniki na uporabnikovem računalniku Energetika Celje samodejno zbira in shranjuje informacije. Te vključujejo uporabnikov naslov internetnega protokola (IP), vrsto brskalnika in jezikovno nastavitev, operacijski sistem, ponudnika internetnih storitev (ISP), in datum/čas obiska.

Te podatke Energetika Celje uporablja za učinkovito upravljanje spletnih strani, da izve več o vedenju uporabnikov po celotnih spletnih straneh, da analizira trende in da zbere demografske podatke o uporabnikih na celovit način. Zbrani podatki se lahko uporabijo za tržne in oglaševalske storitve ter za komunikacijo (na primer optimizacijo in izboljšanje uporabniških izkušenj, ki zagotavlja bolj privlačne ponudbe in storitve).
V primeru uporabe podatkov, ki niso osebni podatki, skupaj z osebnimi podatki, se taki podatki obravnavajo kot osebni podatki vse dokler so združeni.
Tudi za podatke, zbrane s piškotki in drugimi primerljivimi tehnikami, se uporablja izjava o varstvu osebnih podatkov iz teh pogojev.

Kaj je »piškotek«?
Spletne strani, e-poštna sporočila, spletne storitve, oglaševanje in interaktivne aplikacije lahko za optimizacijo storitev uporabljajo tako imenovane piškotke (cookies).
Piškotek je majhna datoteka, običajno vsebuje zaporedje črk in številk, ki se naloži na uporabnikovi terminalski opremi (računalnik, mobilna naprava in podobno; v teh pogojih na splošno označeno kot: računalnik), ko ta obišče spletno stran Energetika Celje (s svojega spletnega strežnika Energetika Celje pošlje v datoteko piškotkov brskalnika na trdem disku uporabnikovega računalnika). Ta na primer spletni strani Energetika Celje omogoča prepoznati uporabnikove naprave, ko se vzpostavi povezava med spletnim strežnikom in spletnim brskalnikom. Glavni namen piškotka je, da spletnemu strežniku omogoči, da uporabniku predstavi prilagojene spletne strani, ki omogočajo, da je doživetje ob obisku spletne strani Energetika Celje bolj osebno in da se bolje odziva na posamezne uporabnikove potrebe. Piškotki se uporabljajo tudi zato, da Energetika Celje izve več o načinu, kako uporabniki uporabljajo njegove spletne strani, pomagajo pa tudi izboljšati uporabnikovo izkušnjo, ko obišče spletne strani.

Kakšne piškotke uporabljajo spletne strani Energetika Celje?
Energetika Celje lahko na spletnih straneh uporablja naslednje vrste piškotkov:
• začasni ali sejni piškotki (session cookies): to so začasni piškotki, ki so shranjeni v datoteki piškotkov uporabnikovega brskalnika do konca njegovega obiska brskalnika (za čas trajanja seje brskanja in se brišejo s potekom seje). Ti piškotki so obvezni za pravilno delovanje določenih aplikacij oziroma funkcionalnosti na spletnih straneh Energetika Celje;
• trajni ali shranjeni piškotki (persistent cookies): trajne piškotke Energetika Celje lahko uporablja za izboljšanje uporabniških izkušenj (npr. za shranjevanje informacij o registraciji, nastavitvah jezika strani in podobno). Ti piškotki ostanejo v datoteki piškotkov uporabnikovega brskalnika daljše obdobje, dokler se ne zbrišejo. To časovno obdobje je odvisno od izbire, ki jo uporabnik izvede v nastavitvah svojega internetnega brskalnika. Trajni piškotki omogočajo, da se informacije prenesejo na spletni strežnik vsakič, ko nekdo obišče spletno stran. Trajni piškotki so prav tako poznani kot sledilni piškotki;
• lastni piškotki (1st party cookies) so s spletne strani Energetika Celje, ki si jo uporabnik ogleduje, in so lahko trajni ali začasni. Spletne strani te piškotke uporabljajo za shranjevanje informacij, ki jih bodo znova uporabile, ko uporabnik naslednjič obišče to mesto;
• drugi piškotki (3rd party cookies) izvirajo od drugih, partnerskih, spletnih mest (ki na primer merijo promet). Tretje strani lahko na ta način zbirajo podatke o uporabnikih iz različnih spletnih mest in jih uporabljajo za različne namene, od oglaševanja, analitike pa do izboljšave svojih produktov.
Več informacij o piškotkih je možno najti na spletu, na primeru tudi na spletni strani: http://www.allaboutcookies.org.
Kadar je za uporabo oziroma namestitev piškotkov v potrebno uporabnikovo soglasje, Energetika Celje pred njihovo uporabo oziroma pred naložitvijo na uporabnikovo napravo (računalnik) pridobi uporabnikovo privolitev. Kadar ima spletna stran z uporabnikom bolj opredeljen odnos (uporabniški račun, registracija, profil), je pridobivanje privolitve integrirana v procese registracije uporabnika.


Piškotki tretjih oseb
Za namen oglasov in za optimizacijo marketinške komunikacije lahko Energetika Celje kot oglaševalce uporablja tretje osebe. Tretje osebe kot oglaševalci uporabljajo piškotke za merjenje učinkovitosti oglasov in za prilagoditev oglaševalske vsebine. Informacije, ki so zbrane s strani oglaševalcev kot tretjih oseb, lahko vključujejo podatke kot so geografsko-lokacijski podatki (kot izhajajo iz IP-naslova) ali kontaktne podrobnosti kot so e-poštni naslovi, če bi bili zbrani preko spletne strani Energetika Celje

Sledenje in analiza
Energetika Celje za stalno optimizacijo svojega tržnega komuniciranja na svojih spletnih straneh uporablja analitično programsko opremo Google Analytics od Google Inc., ki uporablja piškotke za namen analiziranja prometa (štetje obiskovalcev, identifikacija brskalnikov in ključnih besed, ki vodijo na mesto, problemi pri navigaciji). Spletna stran oziroma Energetika Celje uporabnika o njih obvesti in pridobi njihovo privolitev pred njihovo uporabo oziroma pred naložitvijo na uporabnikovo napravo (računalnik).
To omogoča sledenje spletnega vedenja; na stopnji zbiranja piškotki shranjujejo informacije o tem, kako uporabniki uporabljajo spletno stran, vključno s številom prikazanih strani, od kod uporabnik prihaja (geografska lokacija), čas obiska in število obiskov, da bi s tem izboljšali spletno stran in zagotovili dobro izkušnjo pri uporabnikih. Ti podatki se zbirajo preko sledilnih piškotkov. Podatki pridobljeni preko piškotkov so anonimni in se ne povezujejo z osebnimi podatki. Energetika Celje teh podatkov ne deli z nobenimi tretjimi osebami za njihovo samostojno uporabo. Če uporabnik ne sprejme piškotkov, ni shranjena nobena informacija.

6. KONČNE DOLOČBE

Splošne pogoje je sprejela ENERGETIKA CELJE dne 18. 12. 2015 in so objavljeni na spletni strani www.energetika-ce.si ter so na voljo na sedežu ENERGETIKE CELJE javno podjetje, d.o.o., Smrekarjeva ulica 1, 3000 Celje.

ENERGETIKA CELJE javno podjetje, d.o.o.
Direktor:
mag. Aleksander Mirt

Naslov

Energetika Celje,

Smrekarjeva ulica 1

3000 CELJE

(03) 425 33 00

info@energetika-ce.si

(03) 425 33 60

Uradne ure

ponedeljek, petek:

od 8:00 do 10:00 h in

od 11:00 do 14:00 h.

sreda:

od 8:00 do 10:00 h in

od 11:00 do 17:00 h.

Naslov

Mestna blagajna,

Trg celjskih knezov 9

3000 CELJE

(03) 425 33 00

info@energetika-ce.si

(03) 425 33 60

Uradne ure

ponedeljek, tor, čet:

od 8:00 do 11 h in od 12 do 14.30

petek:

od 8:00 do 12:30 h.

sreda:

od 8:00 do 11 h in od 12 do 16.30

Naslov

Toplarna Celje

Kotna ulica 10

3000 CELJE

Vprašajte nas
Prišlo je do napake.
Uspešno poslano.
© 2017 Energetika Celje  |  Splošni pogoji | Produkcija: RELIDEA

Spletna stran uporablja piškotke za zagotavljanje boljše uporabniške izkušnje, optimizacijo prikaza prilagojenih vsebin in spremljanje statistike obiska. Z nadaljnjo uporabo se strinjate z uporabo piškotkov. Odločitev lahko spremenite s klikom na Piškotki in izberete povezavo "Izbriši piškotke".