10°C

08:33

21. okt 2017

Objava informacij javnega značaja

Katalog IJZ

1. Osnovni podatki o katalogu


Naziv podjetja: ENERGETIKA CELJE, javno podjetje, d.o.o., Smrekarjeva 1, Celje
Odgov. uradna oseba: mag. Aleksander Mirt, univ. dipl. oec., direktor
Telefon: 00 386 (3) 425 33 00
Telefax: 00 386 (3) 425 33 60
Email: info@energetika-ce.si
WWW: http://www.energetika-ce.si
Brezplačna tel. štev.: 080 15 99

Matična številka: 5914531 000
Identifikacijska številka za DDV: SI31013180
Šifra dejavnosti: D 35.300
TRR: SI56 06000-0141785102

Datum prve objave kataloga: 1. 11. 2006
Datum zadnje spremembe:
Katalog je dostopen na spletnem naslovu: http://www.energetika-ce.si
Druge oblike kataloga: tiskana oblika na sedežu podjetja

 

2. Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja, s katerimi razpolaga
 • javno podjetje v 100-odstotni lasti MOC

2. a) Podatki o organizaciji organa

Kratek opis delovnega področja organa:
Družba je v skladu s Standardno klasifikacijo dejavnosti registrirana za opravljanje 23 dejavnosti, med katerimi so najpomembnejše:

 • oskrba naselij s plinom,
 • oskrba naselij s toplotno energijo,
 • vzdrževanje omrežja infrastrukturnih objektov in naprav, mernoregulacijskih postaj, kotlarn, toplotnih postaj in hišnih instalacij,
 • izvajanje priključitve na javno omrežje infrastrukturnih objektov in naprav,
 • izdelava in vzdrževanje opreme za izvajanje gospodarske javne službe,
 • izvajanje inženiringa pri izgradnji objektov ter projektiranje objektov energetske rabe,
 • druge dejavnosti, ki dopolnjujejo izvajanje gospodarske javne službe in druge naloge, ki jih določajo zakon in drugi predpisi s področja energetike,
 • dejavnost deponij, sežiganje in drugi načini odstranjevanja trdnih odpadkov.

Organiziranost podjetja

Delovni proces v družbi  je organiziran v sektorjih, koordinira in usmerja jih direktor mag. Aleksander Mirt, univ. dipl. ekon., in njegov pomočnik Ivo Jurak, univ. dipl. inž. str.:

 • tehnični sektor daljinskega ogrevanja (vodja: Aleš Dolžan, univ. dipl. inž. str.)
 • tehnični sektor zemeljskega plina (vodja: Primož Posinek, dipl. inž. str.)
 • tehnični sektor termične obdelave odpadkov (vodja: Marija Zabukovnik, univ. dipl. inž. el.)
 • sektor energetskega upravljanja (vodja: mag. Evgen Zgoznik, univ. dipl. inž. el.)
 • finančno računovodski sektor (vodja: Maja Herga, univ. dipl. ekon.)
 • sektor trženja (vodja: Andraž Kajtner, univ. dipl. ekon.)
 • splošno kadrovski sektor (vodja: Marjeta Vodenik, mag. man.)

 

Organizacijska shema

shema_organizacija_energetika.jpg

2. b)  Seznam drugih organov z delovnega področja

 

2. c) Kontaktni podatki uradne osebe (oseb), pristojnih za posredovanje informacij

Pristojna oseba: MATEJA FIDERŠEK
Naslov: ENERGETIKA CELJE, javno podjetje, d.o.o., Smrekarjeva 1, Celje
Telefon: 03 425 33 11
Fax: 03 425 33 60
Email: mateja.fidersek@energetika-ce.si

 

2. d) Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti, ki se nanašajo na delovanje organa

Državni predpisi (zakoni, pravilniki, uredbe, sklepi, akti in odloki)
Povezava na državni register predpisov

 

Predpisi družbe

 • Akt o ustanovitvi
 • Odlok o dejavnostih SODO ZP in o dobavi ZP tarifnim odjemalcem ter o distribuciji toplote v MOC, Uradni list RS, 61/06
 • Odlok o ustanovitvi javnega podjetja Energetika Celje, Uradni list RS, 87/11
 • Splošni pogoji za dobavo toplote iz sistema daljinskega ogrevanja v Mestni občini Celje (Ur.l. RS 44/2002)
 • Tarifni sistem za dobavo toplote iz sistema daljinskega ogrevanja v Mestni občini Celje (Ur.l. RS 81/2002)
 • Sistemska obratovalna navodila za distribucijsko omrežje za oskrbo s toploto za   geografsko območje Mestne občine Celje (Ur.l. RS 79/2008)
 • Splošni pogoji za dobavo in odjem zemeljskega plina iz distribucijskega omrežja za  geografsko območje Mestne občine Celje (Ur.l. RS 42/2008)
 • Sistemska obratovalna navodila za distribucijsko omrežje zemeljskega plina za  geografsko območje Mestne občine Celje (Ur.l. RS 93/2007)
 • Akt o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje za zemeljskega plina za  geografsko območje Mestne občine Celje (Ur.l. RS 55/11)
 • Tehnične smernice dobavitelja za področje gradnje plinovodov, hišnih plinskih priključkov in notranje plinske napeljave v Mestni občini Celje (januar 2000)

 

2. e) Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih

Seznam strateških in programskih dokumentov:

 • Energetska zasnova mesta Celje

 

2. f) Seznam upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov oziroma drugih uradnih  ali javnih storitev, ki jih organ vodi oziroma zagotavlja svojim uporabnikom

 • Vrste postopkov, ki jih vodi organ:
 • Izdajanje soglasij v postopku pridobivanja gradbene dokumentacije
 • Izdajanje projektnih pogojev in mnenj
 • Postopek oddaje javnih naročil
 • Izterjava dolžnikov

 

2. g) Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja:

 • evidenca o zaposlenih delavcih
 • evidenca o stroških dela
 • evidenca o izrabi delovnega čas
 • evidenca o opravljenem usposabljanju za varno delo in preizkus praktičnega znanja
 • evidenca o preventivnih zdravstvenih pregledih
 • evidenca o poškodbah pri delu
 • evidenca o usposabljanju delavcev
 • evidenca  posnetkov videonadzornega sistema
 • evidenca strank – obračun
 • evidenca javnih razpisov
 • kataster plinovodnega in toplovodnega omrežja
 • evidenca izdanih soglasij
 • evidenca odjemnih mest
 • evidenca merilnih naprav
 • evidenca vhodne in izhodne pošte

2. h) Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma seznam posameznih dokumentov

 • brošure, propagandni material
 • navodila, predpisi
 • statistike
3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja


Opis dostopa do posameznih sklopov informacij:

 • Po Zakonu o dostopu do informacij javnega značaja je javna informacija vsaka informacija, ki izhaja iz delovnega področja organa in se nahaja v obliki dokumenta, seznama, registra, dosjeja ali zadeve, ki ga je organ izdelal sam, v sodelovanju z drugim organom ali pridobil od drugih oseb. V kolikor ne gre za zakonsko predvidene izjeme, so te informacije  prosto dostopne vsem.
 • Fizično se vse informacije javnega značaja nahajajo na sedežu podjetja in so dostopne v času uradnih ur pri odgovorni osebi za posredovanje informacij javnega značaj
 • Vlogo za zahtevo po IJZ lahko prosilec vloži ustno ali pisno preko vnosnega obrazca na sedežu podjetja ali preko pripravljenega obrazca na spletu. 
 • Podrobnejša vsebina dostopa je urejena z Uredbo o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja.
4. Cenik posredovanja informacij javnega značaja
5. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja


Najbolj pogosto zahtevane informacije ali sklopi informacij:

 • Informacije o možnostih priključitve na plinovodno omrežje
 • Izdajanje soglasij in projektnih pogojev
 • Informacije o cenah
6. Informacije javnega značaja


Na tem mestu Energetika Celje, javno podjetje, d.o.o., objavlja informacije skladno z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o dostopu do informacij javnega značaja - ZDIJZ-C (Uradni list RS, št. 23/14 z dne 2. 4. 2014), ki je začel veljati 17. 4. 2014.

 

6.1 Objave IJZ sladno z 12. členom ZDIJZ-C

6.2 Objave po 11. odstavku 10.a člena ZDIJZ

Zadnja objava

IJZ z dne 6.10.2017

a) OBJAVE IJZ PO 11. ODSTAVKU 10. a člena ZDIJZ-C

leto 2017
leto 2016
leto 2015
leto 2014

b) OBJAVE IJZ PO 12. ODSTAVKU 10. a člena ZDIJZ-C

leto 2017
leto 2016
Naslov

Energetika Celje,

Smrekarjeva ulica 1

3000 CELJE

(03) 425 33 00

info@energetika-ce.si

(03) 425 33 60

Uradne ure

ponedeljek, sreda, petek:

od 8:00 do 10:00 h in

od 11:00 do 14:00 h.

Naslov

Mestna blagajna,

Trg celjskih knezov 9

3000 CELJE

(03) 425 33 00

info@energetika-ce.si

(03) 425 33 60

Uradne ure

ponedeljek, tor, čet:

od 8:00 do 11 h in od 12 do 14.30

petek:

od 8:00 do 12:30 h.

sreda:

od 8:00 do 11 h in od 12 do 16.30

Naslov

Toplarna Celje

Kotna ulica 10

3000 CELJE

Vprašajte nas
Prišlo je do napake.
Uspešno poslano.
© 2017 Energetika Celje  |  Splošni pogoji | Produkcija: RELIDEA

Spletna stran uporablja piškotke za zagotavljanje boljše uporabniške izkušnje, optimizacijo prikaza prilagojenih vsebin in spremljanje statistike obiska. Z nadaljnjo uporabo se strinjate z uporabo piškotkov. Odločitev lahko spremenite s klikom na Piškotki in izberete povezavo "Izbriši piškotke".